Firma PRATT & WHITNEY KALISZ- Sp. z o.o. jest producentem części dla przemysłu lotniczego. Czym różni się ta organizacja od innych? Z pewnością wysoką kulturą bezpieczeństwa. Uzyskane przez tę firmę standardy bezpieczeństwa oparte są na szerokiej gamie działań chroniących życie i zdrowie. Oprócz artefaktów, wynikających z najnowocześniejszych technologii produkcji precyzyjnych elementów o sukcesie tej firmy zadecydowały wartości. Należą do nich: eksponowanei deklarowane zasady życia społecznego sprecyzowane w „Polityce bhp” oraz różne formy kształcenia pracowników, wdrażanie programów eliminujących ryzyko na stanowiskach pracy oraz wzajemna pomoc pracowników w rozpoznawaniu tego ryzyka i aktywny udział w jego eliminacji czy ograniczaniu. W firmie stosowane są niżej wymienione praktyki organizacyjne, jako niezbędne do skutecznego kształtowania i utrzymywania wysokiej kultury bezpieczeństwa.

 

Zaangażowanie kierownictwa

W PRATT & WHITNEY  KALISZ- Sp. z o.o. wdrożono zintegrowany system zarządzania środowiskowego i bezpieczeństwem pracy według norm ISO-14001:2005 i PN-N-18001:2004. Uzyskano także certyfikat systemu jakości według PN-ISO 9001:2001. W firmie wprowadzony jest program „Osiąganie Konkurencyjnej Doskonałości” zbudowany na fundamentach filozofii Kaizen. Jest to program doskonalący jakość i wydajność prowadzonych procesów, kładący jednocześnie bardzo duży nacisk na bhp. Każdego dnia dyrektorzy osobiście wizytują stanowiska pracy. W Spółce wdrożono wewnętrzne procedury „7 Zasad Kardynalnych”, obejmujące szczegółowe wymagania bezpieczeństwa przy wykonywaniu niżej wymienionych prac o największym stopniu zagrożenia:

1. Prace na wysokości.

2. Prace w przestrzeniach zamkniętych.

3. Prace związane z użyciem ręcznych narzędzi o napędzie elektrycznym.

4. Obsługa maszyn i urządzeń – obowiązkowe użycie osłon bezpieczeństwa.

5. Naprawa maszyn i urządzeń – zamykanie dopływu wszystkich rodzajów energii do maszyn i urządzeń.

6. Użytkowanie pojazdów przemysłowych z napędem.

7. Mocowanie i podnoszenie ładunków.

 

Otwarta i szczera komunikacja

W firmie organizowane są „Dni bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. W tym czasie przerywana jest produkcja w całym zakładzie na kilka godzin, a pracownicy w zespołach rozwiązują nurtujące ich problemy związane z ryzykiem zawodowym, zagrożeniami psychospołecznymi i aspektami zdrowotnymi.  W każdym roku proponowane są różne scenariusze tych spotkań, np. konkursy, zawody, „burze mózgów”. Oprócz tego dla wszystkich pracowników dostępny jest program „Dialog”, za pomocą którego można drogą internetową lub na piśmie zgłaszać problemy, zadawać pytania oraz sygnalizować dostrzeżone naruszenia obowiązujących w Spółce procedur. Na każdą interwencję pracownik musi otrzymać odpowiedź. System gwarantuje ochronę danych osobowych osób korzystających z tego kanału komunikacji.

 

Partycypacja pracowników

W zakładzie załoga wybrała do reprezentowania swoich interesów „Radę Pracowników” i „Przedstawicieli załogi”. Pod przewodnictwem najwyższego kierownictwa powołana jest Komisja BHP i Ochrony Środowiska. Komisja ta na comiesięcznych spotkaniach dokonuje przeglądu stopnia realizacji postawionych zadań w kierunku osiągania założonych celów. Przeszkoleni pracownicy ze wszystkich grup zawodowych biorą udział w pracach powołanych podkomisji do spraw:

  • Oceny ryzyka zawodowego,
  • Nadzoru nad zamawianym serwisem zewnętrznym,
  • Ergonomii na stanowiskach pracy,
  • Oceny pod względem bhp i wymogów ochrony środowiska nowych projektów,
  • Ograniczania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych,
  • Szkoleń i komunikacji.

W firmie powołano i przeszkolono 25 audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania wyłonionych spośród zatrudnionych pracowników o dużej wiedzy i doświadczeniu zawodowym.

 

Edukacja załogi oraz szkolenie w zakresie BHP

Szkolenia okresowe w dziedzinie bhp realizowane przez firmy zewnętrzne obejmują również ćwiczenia umiejętności praktycznych w zakresie pierwszej pomocy. Skuteczność i jakość tych szkoleń jest monitorowana i oceniana.

Firma współfinansuje programy kształcenia pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Pracodawca finansuje również kursy nauki języka angielskiego.

 

Analiza wypadków

Analizowane są wszelkie zdarzenia wypadkowe i potencjalnie wypadkowe, które miały miejsce w organizacji. Przedsięwzięcia wynikające z wniosków powypadkowych wdrażane są we wszystkich jednostkach korporacji na całym świecie. Prowadzona jest wizualizacji wskaźników wypadkowości. Każdego dnia na wydzielonych tablicach świetlnych podawana jest informacja o tym ile dni przepracowano w organizacji bez wypadku.

 

Motywowanie i wzmacnianie zachowań bezpiecznych

W firmie wyrażana jest aprobata i uznanie dla pracowników, którzy postępują zgodnie z zasadami bezpieczeństwa oraz angażują się w działania zmierzające do jego poprawy w miejscu pracy. Wspomagana jest również działalność rekreacyjna poprzez finansowanie korzystania z basenu, siłowni czy sal do gier zespołowych. Zorganizowane na terenie firmy Centrum Medyczne zapewnia wykonywanie badań profilaktycznych pracowników, a także nadzór pielęgniarski na I i II zmianie roboczej. Na koszt pracodawcy wykonywane są dodatkowe, dobrowolne badania profilaktyczne nie związane ze środowiskiem pracy, a także szczepienia ochronne pracowników. W Centrum Medycznym pracownicy mogą korzystać z usług specjalistów: chirurga i okulisty. Spółka oferuje pracownikom egalitarny Pracowniczy Program Emerytalny.

Firma uczestniczy również w programie GCC sponsorowanym przez Pratt &Whitney Canada, w ramach którego 7-osobowe zespoły pracowników rywalizują ze sobą pod względem ilości kroków wykonywanych każdego dnia, odbywając jednocześnie podróż po wirtualnej mapie świata. Oprócz aktywności fizycznej GCC promuje styl zdrowego odżywiania i snu.

 

Współpraca między pracownikami

Relacje między kierownictwem i pracownikami oraz wśród pracowników z różnych działów i poziomów organizacyjnych reguluje „Kodeks etyczny” wdrożony już w roku  1996. Okresowo przeprowadzane są anonimowe badania ankietowe dotyczące wszystkich obszarów działalności organizacji. W firmie obowiązuje stosowanie jednakowych, przejrzystych kryteriów oceny dla wszystkich pracowników.

 

Fizyczne środowisko pracy

Zgodnie z zasadami zintegrowanego systemu zarządzania BHP i ochrony środowiska wymagany jest powszechny obowiązek noszenia okularów ochronnychi obuwia ochronnego w obszarach produkcyjnych. Wzorowa organizacja stanowisk pracy, uwzględniająca wymogi ergonomii zapewnia poprawę wydajności pracyi jakości precyzyjnych wyrobów. Ponadnormatywne natężenie oświetlenia wymuszone klasą produkowanych wyrobów zapewnia wysoki komfort dla wzroku pracowników. Niektóre procesy z użyciem substancji chemicznych są wykonywane w systemie automatycznym. W firmie nie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości czynników środowiska pracy. Najwyższej klasy park maszynowy zapewnia światowy poziom technologiczny oraz spełnia wymagania zasadnicze w zakresie bezpieczeństwa pracy. Wdrożona jest procedura blokowania źródeł energii na czas wykonywania konserwacji, przeglądów i remontów maszyn i urządzeń. Powszechna jest wizualizacja zagrożeń realizowana za pomocą sygnalizacji optyczno – dźwiękowej oraz znaków i barw bezpieczeństwa.

 

Podsumowanie

Analizując dobre praktyki stosowane w zaprezentowanej firmie należy uznać, że kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest integralną częścią zarządzania oraz elementem budowy wizerunku firmy. Kształtowanie kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie wymaga kreowania postaw i wartości przy współudziale wszystkich członków załogi. Celem tych działań jest budowanie i wzmacnianie kultury dla środowiska pracy wolnego od zagrożeń oraz kształcenie pracowników w kierunku eliminowania nadmiernego ryzyka w miejscu pracy oraz postępowania nastawionego na zdrowy styl życia.