Pracodawcy, którzy opłacają składkę na ubezpieczenie wypadkowe i chcą poprawić bezpieczeństwo w swojej firmie mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak, żeby je uzyskać, najpierw trzeba dokładnie przemyśleć, jakiej inwestycji przedsiębiorstwo naprawdę potrzebuje i czy wpisuje się ona w założenia projektu, a następnie przygotować odpowiedni wniosek.

Program trwa już od 2013 roku i w szczególności jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z tego właśnie względu im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większe może  uzyskać dofinansowanie – aż 90% dla firm zatrudniających do 9 pracowników na umowę o pracę. Im większa liczba pracowników, tym mniejsza dotacja. Jednak na najwyższą sumę, 500 tys. złotych (przy projekcie o wartości 2,5 mln zł), mogą liczyć przedsiębiorstwa zatrudniające 250 pracowników i więcej.

W  ramach projektów obejmujących działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy ZUS finansuje trzy rodzaje przedsięwzięć. Są to projekty inwestycyjne, dzięki którym pracodawcy między innymi mogą zakupić i zainstalować osłony do niebezpiecznych maszyn, zakupić środki transportu, np. wózki jezdniowe lub podnośniki, środki ochrony indywidualnej (te ostatnie tylko mikroprzedsiębiorstwa) czy też zmodernizować linię technologiczną. Drugim rodzajem są projekty doradcze. Za pieniądze uzyskane na ten cel pracodawca może wykonać pomiary stężeń szkodliwych czynników czy też przeprowadzić audyt zagrożeń w miejscu pracy, co pomoże w ocenie ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami. Trzeci rodzaj, o charakterze inwestycyjno-doradczym, łączy działania dwóch powyższych projektów. Należy pamiętać, że dofinansowaniu nie podlegają działania związane ze szkoleniami oraz zabiegi z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Pracodawcy chcący ubiegać się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wniosek ten jest dostępny na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl/prewencja). Kolejny krok to formalna ocena wniosku przez pracownika Zakładu, a następnie merytoryczna ocena przez eksperta z dziedziny, która ma być przedmiotem działań naprawczych i prewencyjnych (zadanie ZUS). Po pozytywnej ocenie wniosku podpisywana jest umowa na realizację projektu. Przekazanie środków następuje w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia następuje odbiór projektu przez eksperta z dziedziny, której dotyczył projekt. W ciągu 30 dni od pozytywnego odbioru projektu następuje wypłata drugiej transzy dofinansowania.

Wsparcie, które oferuje ZUS jest bezzwrotne, ale realizowane są tylko te działania, które rzeczywiście przynoszą przedsiębiorstwu wymierne korzyści w zakresie BHP. Kluczem do sukcesu jest dobrze przygotowany wniosek – radzi Marek Maszewski, Dyrektor Działu Nadzoru SEKA S.A. – Jako firma doradcza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, pomagamy naszym klientom uzyskać dofinansowanie z funduszy ZUS. Jesteśmy dla nich wsparciem przy dokonaniu rozpoznania BHP, wskazaniu stanowisk, które mogą zostać usprawnione i sporządzeniu wniosku. Składane za naszym pośrednictwem wnioski przechodzą ocenę formalną i merytoryczną, co pozwala klientom uzyskać wnioskowane kwoty – dodaje.

Przygotowanie wniosku nie jest łatwe. Jak wynika z danych ZUS, na 295 wniosków złożonych w 2014 roku, tylko 40 przeszło kwalifikację formalną i w rezultacie tyle firm podpisało umowę na prowadzenie działań mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Z odmowną decyzją spotkały się projekty zakładające zakup nowego wózka widłowego, wymiany okien i drzwi garażowych czy prace budowlano-remontowe. Zarazem takie same przedmioty dofinansowania, ale z innym uzasadnieniem, uzyskiwały dofinansowanie.

Czytaj więcej na SEKA.pl