Koalicja Bezpieczni w Pracy oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, które jest organizacją zrzeszającą specjalistów BHP w całej Polsce, podpisały 14 stycznia 2015 roku w  siedzibie OSPSBHP w Warszawie, przy ul. Czackiego, porozumienie o współpracy merytorycznej.

Współpraca obejmuje realizację działań, mających na celu podnoszenie kultury bezpieczeństwa w Polskich firmach, a także popularyzujących ideę poprawy standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważnym elementem podpisanego porozumienia jest także wymiana wiedzy i dobrych praktyk między stronami, jak również współdziałanie na rzecz tworzenia prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy w Polsce.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony Koalicji Bezpieczni w Pracy jej Przewodniczący Andrzej Smółko, natomiast ze strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Prezes Marek Nościusz i Wice Prezes Piotr Kaczmarek. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: z Oddziału Warszawa OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału – Waldemar Bielak i sekretarz Oddziału – Mirosław Osowski, a także z  oddziału Warszawa Centrum OSPSBHP Wiceprezes Zarządu Oddziału – Tadeusz Potasiński.

Porozumienie Koalicji Bezpieczni w Pracy i OSPSBHP