Podczas wakacji wiele osób podejmuje się pracy sezonowej. Ważne, aby pracownicy mogli wykonywać swoje zadania w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami BHP. Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP dla pracowników sezonowych wynika z rodzaju zatrudnienia. Tym samym szkolenie wstępne nie w każdym wypadku jest konieczne, ale jest zalecane. Szczególnie, że z uwagi na często mniejsze doświadczenie zawodowe zatrudnianych istnieje większe ryzyko błędu czy wypadku.

Kodeks pracy nie uwzględnia definicji pracownika sezonowego. Jednak w oparciu o wyrok Sądu Najwyższego z 3 kwietnia 1986 (sygn. III URN 20/86) uznaje się, że pracownikiem sezonowym jest osoba, która pracuje przez określoną część roku, w związku z konkretnym sezonem, porą roku, a także warunkami atmosferycznymi.

Najczęściej osoby pracujące sezonowo znajdują zatrudnienie w zakwaterowaniu i gastronomii, działalności związanej z kulturą i rekreacją oraz rolnictwie. To branże, w których łatwo może dojść do wypadku. Szczególnie podczas pracy wakacyjnej – w zwiększonym ruchu turystycznym, pośpiechu i odczuwanej presji czasu. Prace te często podejmują osoby młode lub bez wcześniejszego doświadczenia, które potrzebują szczególnego wdrożenia i zapoznania ze specyfiką miejsca pracy.

Bezpieczne warunki pracy – obowiązek pracodawcy

Do obowiązku pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy –  dotyczy to wszystkich zatrudnionych, również tych zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. W przypadku tego rodzaju umowy nie ma obowiązku szkolenia wstępnego wynikającego z regulacji prawnych, jednak zalecane jest przeprowadzenie go dla wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia. Niezależnie od tego pracodawca musi przekazać pracownikowi panujące w organizacji zasady BHP. Pozwoli to zapewnić bezpieczeństwo zarówno pracownikowi, jego współpracownikom, jak i klientom np. obiektu turystycznego. Pracownik powinien rozumieć potrzebę stosowania środków ochrony indywidualnej, a także umieć rozpoznać kiedy, czego i jak używać.

W przypadku umowy o pracę szkolenie BHP jest obligatoryjne i pracownik powinien odbyć je w pierwszym dniu pracy. Co więcej, pracownik musi przejść badania lekarskie wykluczające wszelkie przeciwskazania do wykonywania pracy.

Bezpieczeństwo pracownika młodocianego

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku osób młodocianych, czyli osób które ukończyły 15 lat, ale nie przekroczyły 18 roku życia. W przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony na umowę o pracę, również musi przejść szkolenie wstępne BHP. Praca osób młodocianych jest chroniona – do obowiązku pracodawcy należy szczególny nacisk na ich bezpieczeństwo. W przypadku takich osób, podczas pracy maksymalna temperatura ma wynosić 30 °C, a wilgotność powietrza nie może przekraczać 65%.

Posiadanie wiedzy na temat zasad BHP przez wszystkich pracowników pozwala na promowanie bezpieczeństwa w całej organizacji. Należy pamiętać, że niezależnie od typu podpisanej umowy, ważne jest aby pracownik znał zasady bezpieczeństwa oraz wiedział, jak bezpiecznie i właściwie używać maszyn lub przedmiotów, z których będzie korzystał. Szkolenia wstępne BHP, choć nie zawsze obowiązkowe, mogą okazać się niezbędne do właściwego zachowania pracowników w miejscu pracy, profesjonalnej obsługi klientów czy właściwego użytkowania narzędzi. Pamiętajmy, że odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy zawsze spoczywa na pracodawcy.