Główny Inspektor Pracy ogłosił 11 laureatów nagrody im. Haliny Krahelskiej w 2017 roku za  osiągnięcia w dziedzinie poprawy warunków pracy i eliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy. Wśród nagrodzonych jest Andrzej Smółko, prezes CWS-boco, inicjator i przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy.

Celem nagrody im. Haliny Krahelskiej jest wyróżnianie i promowanie osiągnięć w zakresie ochrony pracy i zdrowia w środowisku pracy. Nagroda przyznawana jest od 28 lat przez Głównego Inspektora Pracy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

W 2017 r. nagrodę przyznano 11 osobom, wśród których znalazł się Andrzej Smółko. Prezes CWS-boco otrzymał wyróżnienie za w promowanie zasad bezpiecznej pracy, zarówno w zarządzanej przez siebie firmie, jak i za pośrednictwem powstałego z jego inicjatywy portalu edukacyjnego bezpieczniwpracy.pl. Jury doceniło także wkład Prezesa Smółko w budowę Koalicji Bezpieczni w Pracy oraz organizację największego konkursu branżowego w Polsce dla specjalistów BHP, którego w tym roku odbyła się już III edycja. Nagrody na uroczystej gali w Zamku Królewskim wręczyła Minister Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek.

– Stworzenie bezpiecznego miejsca pracy to obowiązek każdego pracodawcy, jednak przestrzeganie przepisów bhp leży zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika. Jak pokazuje tegoroczne badanie inicjatywy Koalicja Bezpieczni w Pracy, wywiązywanie się z wymogów prawnych w zakresie bhp dla pracodawców, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, nie jest taką oczywistą kwestią. Dlatego z takim zaangażowaniem od 2014 roku tworzymy artykuły eksperckie, organizujemy konkurs wiedzy nagradzający najlepszych specjalistów bhp, ale też pokazujemy najlepsze praktyki rynkowe, które promują bezpieczne miejsce pracy – zaznacza Andrzej Smółko.
Nagroda im. Haliny Krahelskiej

Nagroda została ustanowiona w 1989 r. przez Głównego Inspektora Pracy za zasługi w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy. Patronką Nagrody jest inspektor Halina Krahelska, działaczka, pisarka i publicystka, która w odrodzonej Rzeczypospolitej tworzyła podstawy funkcjonowania inspekcji pracy. Wśród laureatów nagrody są wybitni eksperci z zakresu prawa pracy, naukowcy, przedstawiciele organizacji związkowych i pracodawców, członkowie Rady Ochrony Pracy, posłowie.

Laureaci tegorocznej nagrody:

 • Janusz Śniadek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy
 •  Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Związku Zawodowego Górników
 •  Janusz Kurzydłowski, emerytowany inspektor pracy, b. kierownik Oddziału w Ostrowie Wlkp.
 •  Janina Suzdorf, prawnik, naczelnik wydziału legislacji w Departamencie Prawa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 •  Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy w Zielonej Górze
 •  Dorota Gardias, przewodnicząca Forum Związków Zawodowych
 •  Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ
 •  Andrzej Ziółkowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego
 •  Andrzej Smółko, prezes CWS-boco, inicjator i przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy
 •  Aleksander Gilge, specjalista ds. bhp, inspektor ppoż.
 •  Bogusław Motowidełko, wiceprzewodniczący regionu Zielonogórskiego NSZZ „S”, członek Rady Ochrony Pracy

Informacje na temat laureatów nagrody Głównego Inspektor Pracy im. Haliny Krahelskiej:
https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/nagroda-glownego-inspektora-pracy-im-haliny-krahelskiej/laureaci-nagrody/laureaci-nagrody-2017-r-/83261,laureaci-nagrody-2017-r-.html.