Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu stworzenie takich warunków wykonywania pracy, w których zdrowie i życie pracownika oraz innych osób nie będzie zagrożone. Zapewnienie takich warunków jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy, nawet kosztem ciążącego na pracowniku obowiązku wykonywania pracy. Pracownik, w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, ma bowiem prawo powstrzymać się od świadczenia pracy. W jakich konkretnych sytuacjach pracownik może odmówić dalszej pracy?

Uprawnienie do powstrzymania się od jej świadczenia przewiduje art. 210 § 1 K.p. Zgodnie z nim pracownik może odmówić dalszego wykonywania pracy, jeżeli:

  • warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika
  • wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom

Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy ze względu na nieodpowiednie warunki bhp nie usuwa niebezpieczeństwa, pracownik może oddalić się z miejsca zagrożenia. Przy czym warunkiem skorzystania przez pracownika z uprawnienia do powstrzymania się od pracy we wskazanych sytuacjach lub do oddalenia się z powodu zagrożenia jest niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o takim fakcie.

Źródło: praca.interia.pl