Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się w sierpniu 2019 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Za pracę przy monitorze kineskopowym – podwyżka emerytury

Praca przed monitorem ekranowym została zakwalifikowana jako praca w szczególnych warunkach. Taką decyzję wydał właśnie Sąd Najwyższy (Sygn. akt III UK 150/18). Orzeczenie to będzie miało zastosowanie również przy ustalaniu wcześniejszych emerytur czy emerytur pomostowych.

2. Czy pracodawca musi zapewnić telepracownikowi sprzęt i Internet?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia telepracownikowi sprzętu i dostępu do Internetu. Jak się okazuje, zobowiązanie to można ograniczyć lub nawet z niego zrezygnować. W tym celu należy w odrębnej umowie ustalić np.: zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania sprzętu, sposób i formę kontroli wykonywania pracy.

3. Raport specjalny IPCC: Ziemia jest pod presją człowieka

IPCC: Należy skupić się na lepszym zarządzaniu gruntami oraz na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Zmiany klimatu, pustynnienie, degradacja gleb, zanieczyszczenie środowiska – wszystko to może doprowadzić do niedoborów żywności, spotęgować migracje ludzi i podsycić konflikty – czytamy w raporcie.

4. Bezpiecznie podczas burzy

Każdy dorosły oraz każde dziecko powinno znać zasady bezpiecznego zachowania się podczas burzy. Najbezpieczniej podczas burzy jest wewnątrz budynku. Dlatego, o ile to możliwe, nie należy z niego wychodzić. Jeżeli zaś burza zastanie nas poza domem należy m.in.: unikać przebywania pod drzewami oraz na otwartej przestrzeni.

5. Pakiet Przyjazne Prawo – kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

PPP eliminuje z polskiego systemu prawnego przepisy przestarzałe, nieodpowiadające współczesnym realiom społecznym i gospodarczym. Projekt jest przekrojowy, bo dotyka wielu różnych branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej, aż po usługi płatnicze. Nowe przepisy, z wyjątkiem niektórych artykułów, mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

6. Przegląd instalacji oświetlenia ewakuacyjnego

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego musi działać niezawodnie. To od niej w dużej mierze zależy bezpieczeństwo osób przebywających w obiekcie. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na terenie obiektu powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

7. Czy pracownicze szafki ubraniowe mogą być rotacyjne?

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia takiej liczby szafek ubraniowych, ilu pracowników zatrudnia. Obowiązek ten wynika z §111 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

8. Kary dla pracowników za nieprzestrzeganie przepisów bhp

Za nieprzestrzeganie przepisów bhp pracodawca ma prawo zastosować odpowiednie kary. W myśl art. 108. Kp. za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować kary: upomnienia, nagany lub pieniężną.

9. Dopłaty do paneli słonecznych na dach

Nawet 5 tysięcy złotych bezzwrotnego dofinansowania do instalacji paneli słonecznych. NFOŚiGW będzie realizował program „Mój prąd” i wypłacał wsparcie. Maksymalne dofinansowanie na gospodarstwo domowe ma wynosić  5 tys. zł, ale nie więcej niż 50 proc. kosztów budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW.

10. Kontrola, nadzór i audyt bhp w zakładach pracy

Najbardziej efektywnym i skutecznym pomiarem warunków pracy jest przeprowadzenie niezależnej od pracodawcy kontroli, czyli audytu. Audyt koncentruje się na szukaniu zgodności stanu rzeczywistego z obowiązującymi przepisami, kontrola szuka nieprawidłowości w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nadzór zaś wykorzystuje kontrolę uzupełniając ją o elementy represyjne.