Poznajcie TOP10 aktualności z branży bhp, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska, które pojawiły się we wrześniu 2018 roku. Zestawienie przygotował nasz Koalicjant – firma SEKA S.A.

1. Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące bhp
25 września br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustaw, wśród których są też zmiany przepisów Kodeksu pracy dotyczące bhp. Projekt przewiduje: likwidację obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników administracyjno-biurowych oraz zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników.

2. Czy pracownik może odmówić wykonywania pracy?
Kodeks pracy w art. 210 § 1 szczegółowo określa sytuacje, w których pracownik może powstrzymać się od pracy. Pracownik powinien starannie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki, jednak w sytuacji, gdy dalsze wykonywanie czynności zagraża jego życiu lub zdrowiu – ma prawo odmówić świadczenia pracy.

3. NIK: Polska jest jednym z krajów UE z najgorszą jakością powietrza
Najnowszy raport NIK nie zostawia złudzeń: Polska wciąż jest jednym z krajów Unii Europejskiej z najgorszą jakością powietrza. Z raportu wynika, że główną przyczyną złej jakości powietrza w Polsce jest emisja pyłów zawieszonych i B(a)P z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób.

4. Robotyzacja zwiększa bezpieczeństwo pracowników
Nowe technologie, oprócz obniżenia kosztów, mogą również zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy. Automatyzacja procesów, gdzie za poprawne i zgodne z zasadami bhp wykonanie poszczególnych czynności będzie odpowiedzialny robot, może zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i tym samym zmniejszyć liczbę wypadków.

5. Bezpieczne użytkowanie maszyn do robót ziemnych podczas robót budowlanych
Prace budowlane, m.in. z powodu użycia maszyn roboczych, powodują wiele zagrożeń zawodowych. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy określają wymagania i obowiązki pracodawcy podczas eksploatacji maszyn roboczych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

6. Co kontroluje straż pożarna?
Do podstawowych zadań straży pożarnej należy też nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej. Podczas czynności kontrolnych osoby upoważnione sprawdzają m.in.: stan dróg ewakuacyjnych, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, sprzęt gaśniczy, hydranty, zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym.

7. Zagrożenia na stanowisku operatora maszyn do robót ziemnych
Operator maszyn do robót ziemnych jest narażony na szereg zagrożeń, wynikających przede wszystkim ze specyfiki pracy. Zagrożenia można podzielić na dwie grupy: te, które dotyczą wnętrza kabiny operatora, oraz te, które są obecne poza kabiną. Dodatkowo możliwe są do zidentyfikowania również zagrożenia: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.

8. Bhp w warsztacie samochodowym – to również odpowiednia odzież robocza
W warsztacie samochodowym, ze względu na rodzaj pracy, bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo pracowników. Zgodnie z zasadami bhp, to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a także za wyposażenie pracowników w środki ochronny indywidualnej oraz odzież roboczą.

9. Smog obniża inteligencję
Chińscy naukowcy przebadali 20 tyś. ludzi pod kątem wpływu zanieczyszczonego powietrza na ich organizm. Wyniki okazały się niepokojące – smog powoduje u ludzi zniecierpliwienie, niechęć do współdziałania, a także znacząco wpływa na poziom inteligencji. Wpływ wysokiego poziomu toksycznego powietrza „jest równoznaczny z utratą roku nauki”.

10. Wypadek w drodze z pracy do domu – kiedy może zostać uznany?
Gdy pracownik wracający z pracy do domu będzie miał w drodze zdarzenie, może to zostać uznane za wypadek w drodze z pracy do domu. Za taki wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze z miejsca zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.