Wyniki badań Koalicji Bezpieczni w Pracy wskazują, że mimo iż liczba wypadków w pracy maleje, statystyki wciąż są alarmujące. Co piąty pracownik w ciągu ostatnich dwóch lat był świadkiem rażącego naruszenia przepisów BHP. Najwięcej, bo aż 35 procent w budownictwie. Co trzeci natomiast był świadkiem lub słyszał o wypadku w swoim miejscu pracy. Niemal 7 procent zdarzeń stanowiły wypadki śmiertelne.

Liczba wypadków przy pracy, notowanych przez GUS z roku na rok nieznacznie spada – w pierwszym półroczu 2014 r. doszło do 38 428 wypadków w tym 114 śmiertelnych i 216 ciężkich. Zdaniem ankietowanych przez Millward Brown na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy zarówno pracownicy jak i pracodawcy nie przestrzegali przepisów BHP.  Badania wskazują, że wśród osób, które  były świadkami rażących zaniedbań BHP, naruszeń tych dokonał co czwarty pracodawca, co trzeci pracownik, a w 37 procentach przypadków zarówno pracodawca jak i pracownik.

Statystyki badania wskazują, że świadkami naruszeń przepisów BHP są przede wszystkim pracownicy branży budowlanej, produkcyjnej i transportowej. Są to branże, w których, ze względu na ich specyfikę i zagrożenia w nich występujące, od lat notuje się najwięcej wypadków. W związku z tym świadomość ryzyka zaistnienia wypadku powinna być w tych branżach największa. Mimo to badania pokazują, że liczba naruszeń przepisów BHP jest tam znacznie wyższa niż w innych sektorach. Pracownicy łamiąc przepisy, świadomie podejmują wysokie ryzyko i prowadzą niebezpieczną grę, w której często przegrywają swoje zdrowie a nawet życie.  Jest to przejaw bardzo niskiej kultury bezpieczeństwa  – powiedział Leszek Srebrniak, Dyrektor ds. BHP w Lafarge – w Lafarge bardzo dbamy o to, by zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy, inwestujemy w  odpowiednie szkolenia z zakresu BHP angażujemy pracowników w proces ciągłego doskonalenia w obszarze BHP. Dzięki temu oraz innym, dedykowanym bezpieczeństwu rozwiązaniom udało nam się razem z pracownikami wyeliminować wiele zagrożeń, ograniczyć ryzyko  oraz zminimalizować liczbę wypadków pracowników. Chciałbym również podkreślić, że takie same zasady stosujemy wspólnie z naszymi podwykonawcami w ramach programu „Zarządzania Bezpieczeństwem Podwykonawców”. Co moim zdaniem powinno być standardem w wyżej wymienionych branżach, które zatrudniają wielu podwykonawców. Niestety nadal pokutuje na szczeblach kierownictwa operacyjnego błędne przekonanie, że „nie moi pracownicy, to nie muszę zwracać uwagi na ich bezpieczeństwo” – dodał Srebrniak.

Ponad 1/3 pracowników w ciągu ostatnich dwóch lat była świadkiem lub słyszała o wypadku w miejscu pracy. Najwięcej wskazań dotyczyło dużych zakładach z branży produkcyjnej, w których zdaniem badanych występuje bardzo poważne zagrożenie życia i zdrowia. Dwie trzecie z tych zdarzeń to wypadki lekkie, jedna czwarta to wypadki ciężkie (niezdolność do pracy ponad 28 dni), zaś 7 procent to wypadki śmiertelne (śmierć na miejscu bądź w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia).

Wypadek wiąże się nie tylko z niezdolnością do pracy pracownika, ale również z określonymi kosztami. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy wylicza, że łączne społeczne koszty wypadków przy pracy obciążające zarówno firmy, jak i ofiary oraz ich rodziny, a także całe społeczeństwo wynoszą między 2,6% a 5,9% PKB poszczególnych krajów tzw. starej piętnastki Unii Europejskiej.

Lepiej byłoby przeznaczać środki finansowe na działania prewencyjne zapewniające pracownikom odpowiednią ochronę, niż ponosić koszty wypadków. Pracodawcy mogą zrobić w tym zakresie bardzo wiele. Nowoczesne  programy szkoleniowe, inicjatywy zmierzające do podnoszenia świadomości, jak i zapewnianie pracownikom lepszej jakości środków ochrony indywidualnej – to sprawdzone sposoby zwiększania bezpieczeństwa w miejscu pracy.  – powiedziała Ewa Gawrysiak, Menedżer ds. Klientów Końcowych TenCate Protective Fabrics Europa Wschodnia i Azja Centralna.

Jednym z działań prewencyjnych jest inicjatywa Koalicji Bezpieczni w Pracy, którą powołały cztery firmy: CWS-boco Polska, PW Krystian, Lafarge oraz TenCate Protective Fabrics w celu promowania kultury bezpieczeństwa pracy i zwiększania świadomości społecznej w tej kwestii. Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014” zostało zrealizowane na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy przez instytut badawczy Millward Brown w lipcu 2014 roku, na reprezentatywnej próbie Polaków pracujących zawodowo.

 

Powrót do listy aktualności