ZMIANY W PRZEPISACH BHP

Rada Ministrów rozszerzyła wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.

Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 13 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1737) rozszerzyła wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określonych w rozporządzeniu RM z 10 września 1996 r. w tej sprawie (Dz. U. Nr 114, poz. 545, ze zm. z 2002 r. Nr 127, poz. 1092).

W załączniku do rozporządzenia, w części VII „Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi” – dodany został ustęp 2 w brzmieniu: 2. Dla kobiet w ciąży − prace w narażeniu na inne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2–4 zagrożenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 2221 § 3 Kodeksu pracy − jeżeli wyniki oceny ryzyka zawodowego, z uwzględnieniem działań terapeutycznych wymuszonych określonymi czynnikami biologicznymi, wskażą na zagrożenie zdrowia kobiety w ciąży lub niekorzystny wpływ na przebieg ciąży.

Ponadto część VIII „Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych” – otrzymała brzmienie: Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią:

1) prace w narażeniu na działanie substancji i mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:

a) działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),

b) rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),

c) działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A, 1B lub 2, albo dodatkowa kategoria szkodliwego wpływu na laktację lub szkodliwego oddziaływania na dzieci karmione piersią (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),

d) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 1 lub 2 (H370, H371);

2) prace w narażeniu na substancje chemiczne (niezależnie od ich stężenia w środowisku pracy) określone jako czynniki chemiczne o znanym i niebezpiecznym wchłanianiu przez skórę, na leki cytostatyczne, mangan, styren, syntetyczne estrogeny i progesterony,  tlenek węgla, ołów i jego związki organiczne i nieorganiczne, rtęć i jej związki organiczne i nieorganiczne;

3) prace w narażeniu na działanie rozpuszczalników organicznych, jeżeli ich stężenia w środowisku pracy przekraczają wartości 1/3 najwyższych dopuszczalnych stężeń;

4) prace lub procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, wymienione w ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890 oraz z 2015 r. poz. 1090).

Powyższe przepisy weszły w życie z dn. 12 listopada 2015 r. i wdrażają dyrektywę Rady 92/85/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic które niedawno rodziły, oraz pracownic karmiących piersią.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

Celem ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 1327) jest uchylenie wymogu ukończenia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Służby Więziennej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz przez osoby kierujące pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych.

Wprowadzenie tych zmian jest podyktowane zbędnością regulacji w stosunku do tych kierujących pojazdami uprzywilejowanymi oraz względami ekonomicznymi. Kierującym pojazdami uprzywilejowanymi w służbach mundurowych i ochotniczych strażach pożarnych umiejętności nabywane w toku tego kursu są już przekazywane w ramach szkoleń wewnętrznych, w związku z czym nie jest konieczne ponowne szkolenie ich w tym zakresie. Obowiązujący system szkolenia kierowców pojazdów uprzywilejowanych jest sprawny i efektywny, a planowane wprowadzenie dodatkowego kursu wiązałoby się z niepotrzebnym obciążeniem dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Konsekwencją przyjętych zmian jest zwolnienie osób, w stosunku do których uchylono obowiązek odbycia kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi, z obowiązku przedstawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, a także odbycia kursu uzupełniającego (przeprowadzanego w stosunku do osób, które posiadają zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi w celu rozszerzenia zakresu posiadanego zezwolenia osoby) oraz legitymowania się zaświadczeniem o jego ukończeniu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

NOWE TEKSTY JEDNOLITE:

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. poz. 1422). Wejście w życie 6 października 2015 r.

 

ZMIANY W PRZEPISACH PPOŻ.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych (Dz. U. z 26 listopada 2015 r., poz. 1963). Rozporządzenie określa wzór zawiadomienia, którym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuje KG PSP o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w których brał udział, a ponadto: wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie dla rzeczoznawców. Wejście w życie 30 listopada 2015 r.

USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505). Wejście w życie 30 listopada 2015 r.

W ustawie o ochronie przeciwpożarowej dodano nowy art 4a mówiący o uprawnieniach inspektora ochrony przeciwpożarowej. Określono czasookres uprawnień – 5 lat, koszt i formę ich odnawiania. Szkolenie aktualizujące inspektorów ochrony przeciwpożarowej należy ukończyć w okresie ważności nabytych uprawnień. Aktualizacji uprawnień dokonują tylko i wyłącznie szkoły Państwowej Straży Pożarnej, ośrodki szkolenia Państwowej Straży Pożarnej oraz instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej.

 

ZMIANY W PRZEPISACH OCHRONY ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi  (Dz.U. poz. 1694)  – obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z olejami odpadowymi, polegający na:

zbieraniu;

magazynowaniu;

klasyfikowaniu do właściwego procesu odzysku albo unieszkodliwiania, według schematu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w oparciu o:

kryteria dopuszczenia do procesu regeneracji w celu uzyskania olejów bazowych,

cechy klasyfikujące olej odpadowy do unieszkodliwiania

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu z komentarzem eksperta:

ccc