Nowelizacja Kodeksu pracy ma zostać wprowadzona do 2 sierpnia 2022 roku na skutek wydanych dyrektyw unijnych – dyrektywy nawiązującej do przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywy rodzicielskiej.

Nowe przepisy będą umożliwiać pracodawcom kontrolowanie miejsca wykonywania pracy zdalnej. Zatrudniający zweryfikują sposób postępowania z danymi osobowymi oraz warunki BHP. Ma się to odbywać w godzinach pracy, po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem. Wszystko będzie opierało się na zasadach regulaminu lub porozumienia ustalonego między stronami.

Wymogi dotyczące pracy zdalnej obligują do wykonywania obowiązków w bezpiecznym i sanitarnym otoczeniu. Zadaniem pracownika jest zabezpieczenie swojej domowej sfery w taki sposób, aby nic nie zagrażało bezpieczeństwu pracującemu i osobom trzecim.

Niektóre obowiązki nie będą możliwe do wypełniania ze względu na zbyt wysokie ryzyko niebezpieczeństwa, z którym wiąże się między innymi stosowanie substancji i mieszanin chemicznych, czy też substancji radioaktywnych.

Praca zdalna, tak jak i stacjonarna, będzie podlegała ocenie ryzyka zawodowego oraz przepisom o wypadkach przy pracy, a pracownik podpisze adekwatne oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami BHP.

Bezpieczniejsze warunki pracy na żądanie pracownika

Według art. 12 dyrektywy 2019/1152, państwa członkowskie muszą umożliwić pracownikowi wnioskowanie o zmianę formy zatrudnienia na taką, w której będzie miał zapewnione w miarę możliwości bezpieczniejsze lub bardziej przewidywalne warunki pracy. Mowa tu o pracownikach, którzy wykonywali pracę w danej firmie przez co najmniej sześć miesięcy lub ukończyli okres próbny.

Zmiany w urlopach

Zaproponowane zostały dwa nowe urlopy: opiekuńczy oraz ze względów „działania siły wyższej”. Urlop opiekuńczy ma być nie płatny, a pracownicy będą mogli wziąć go na pięć dni w ciągu roku. Skorzystają z niego osoby, które w nagłej sytuacji muszą zaopiekować się dzieckiem lub poważnie chorym członkiem rodziny. Druga forma urlopu umożliwia pracownikowi natychmiastowe dwa dni wolne lub 16 godzin w ciągu roku kalendarzowego. W tym przypadku za jeden dzień dostanie połowę stawki wynagrodzenia.

Korzyści dla pracowników-rodziców

Nowości w Kodeksie pracy przewidują wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32 do 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz z 34 na 43 tygodnie w przypadku ciąży mnogiej. Oprócz tego nastąpią modyfikacje w wysokości zasiłku jaki jest przyznawany za cały okres trwania urlopu macierzyńskiego. Od sierpnia będzie to 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wcześniej wysokość zasiłku zależała od decyzji osoby zainteresowanej, było to albo 80 proc. za cały rok albo 100 proc. za cały okres poboru zasiłku macierzyńskiego i 60 proc. za okres poboru zasiłku rodzicielskiego.

Ponadto pracownicy, którzy opiekują się dzieckiem nie starszym niż 8 lat, nie będą w obowiązku pracowania w porach nocnych, w systemie przerywanego czasu pracy lub jeżdżenia w delegację.