Normy bezpieczeństwa

– Dyrektywa 89/656/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników korzystających z wyposażenia ochronnego (trzecia dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG)

Dyrektywa dotyczy minimalnych wymagań BHP w zakresie korzystania przez pracowników ze środków ochrony indywidualnej. Ponadto nakłada ona na pracodawców obowiązek dostarczenia pracownikom środków spełniających wymagania dyrektywy 89/686/EWG.

Dodatkowe informacje

Powrót do listy norm